Progress of Theoretical Physics Supplement: Preface

Teiji Kunihiro, Hideto En'yo, Masayasu Harada, Tetsuo Hatsuda, Atsushi Hosaka, Daisuke Jido, Yoshiko Kanada-En'yo, Su Houng Lee, Atsushi Nakamura, Takashi Nakano, Makoto Oka, Hideo Suganuma, Toru Takahashi, Tetsuo Hyodo, Hideaki Iida, Aki Hama, Hiroko Itano

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

1 Citation (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)i-ii
JournalProgress of Theoretical Physics Supplement
Issue number168
Publication statusPublished - 2007

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Physics and Astronomy (miscellaneous)

Cite this